Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Garancia-jótállás

GARANCIA - JÓTÁLLÁS

 
 

Szállítás során keletkezett törés, meghibásodás bejelentése

A gondos csomagolás és szállítás eredményeképpen, kiszállítás közben rendkívül ritkán fordul elő törés, meghibásodás. Amennyiben ennek ellenére a megrendelt termék sérülten érkezik Önhöz, kérjük jelezze a kiszállítást végző futár kollégának. A futár kárfelvételi jegyzőkönyvet vesz fel az esetleges kárról, sérülésről. 
A bejelentéssel egyidejűleg a kártérítési igényt is jelezni lehet. A kárigény felvételéhez, adja meg a megrendelő nevét, a szállítás dátumát és a sérült termék cikkszámát vagy nevét, valamint kárigényként a csomag tartalmának értékét!

 

Garancia érvényesítése egy éven belül

Ha a termék nem rendeltetésszerűen működik, cserét biztosítunk. Ezt ügyfélszolgálatunkon kérheti,

telefonon: +36 31 200 2649
e-mailben: shpont2021@gmail.com

A csereterméket a panasz bejelentését követően, készleten lévő termék esetében 1-2 munkanapon belül díjmentesen postázunk, készleten nem lévő termék esetben a kiszállítás 7-30 munkanapot is igénybe vehet.

A szakszerűtlen szerelésből eredő hibák javítására nem vagyunk kötelezhetőek!

Célunk, hogy vásárlóink elvárásainak megfeleljünk, különös figyelmet fordítva az esetleges reklamációkra. Ennek szellemében minden garanciás esetet igyekszünk a lehető leggördülékenyebben kezelni.
 

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás időtartama:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás
vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő
kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például,
ha a hibát
- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja
végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető
vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó
- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény
teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva
aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt
értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását
igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a
szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni,
kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül
érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni,
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel –
megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a
kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja
rendeltetésszerűen használni.
A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az
idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.
A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható
terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem
végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.